Edit Line Description

This function edits the quantity descriptions on lines from the !!line library!!.

MOUS_ICO Menu: Landskap > Linjer> Endre linjebeskrivelser

MOUS_ICO Toolbar: Linjer> Endre linjebeskrivelse

Når verktøyet startes velger man linjen hvor beskrivelsene skal redigeres.

Med denne funksjonen kan du legge beskrivelse på linjer og kansteinslinjer i tegningen. Beskrivelsen kan også settes som påskrift i tegningen sammen med linjelengden. Endrer du på en eller annen måte linjelengden bør du kjøre funksjonen en gang til for å få oppdatert riktig linjelengde for mengdeuttaket. Det finnes også en opsjon for oppdatering av linjelengder i dialogen for mengdeliste.

Beskrivelsen knyttes til linjene. Det anbefales at man er nøyaktig når man legger inn beskrivelsen, da dette vil lette arbeidet når man skal ta ut mengdefil. Det som legges inn her vil bli “gjenspeilet” i mengdefilen.

Område: Her kan du legge inn et områdenavn for lettere vite hvor i planen/prosjektet linjen ligger. Dette anbefales spesielt i de tilfeller et prosjekt skal deles i flere entrepriser eller i delprosjekter. I mengdefilen kan du senere sortere på områdenavn. Ønsker du områdenavnet skrevet ut i tegningen “huker” du av boksen til høyre.

Kode: Du kan legge inn en kort beskrivelse for linjen, f.eks NS-kode for det linjen representerer. Ønsker du den skrevet ut i tegninga huker du av boksen til høyre.

Beskrivelse 1: Her kan du legge inn en beskrivelse for linjen. Ønsker du den skrevet ut i tegninga huker du av boksen til høyre.

Beskrivelse 2: Hvis du ikke får lagt inn nok informasjon i beskrivelse 1, kan du suplere med mere informasjon i dette feltet. Ønsker du den skrevet ut i tegninga huker du av boksen til høyre.

Lengde: Ønsker du den skrevet ut i tegninga huker du av boksen til høyre.

Påskrift: Her kan du styre om du vil ha påskriften i kolonne eller som en linje. Du kan og velge å få påskriften med henvisningspil hvis du “huker” av for dette. Har du valgt påskrift uten henvisningspil får du følgende kommandosekvens etter Ok; Pek på tekst punkt : Pek ut innsettingpunktet for teksten. Har du valgt påskrift med henvisningspil får du følgende kommandosekvens etter Ok;

Angi pilens plassering, startpunkt:

Pek ut innsettingspunktet for pilspissen.

Sluttpunkt:

Pek ut sluttpunktet for pilen og innsettingspunkt for teksten.

Font: Her ser du hvilken skrifttype som er valgt. Trykker du på knappen Font får du opp følgende dialog hvor du kan velge blant et antall forhåndsdefinerte skrifttyper.

Velg den font du ønsker og trykk ok.

Ok: Når du går ut av dialogen får du følgende melding; writing Xdt with LAND_POLYLINE Object.

Cancel: Avbryter funksjonen uten å gjøre noen endringer.

Spesielt for kantsteinslinjer: Peker man på en kanststeinslinje får man opp samme dialog som når man peker på en vanlig linje, men med noe forkjell i muligheten for å legge inn beskrivelsen.

Her vises hvilken kantsteinstype og dimensjon som det er pekt. Det er for kantsteinslinjer mulig å suplere med områdenavn og kode.

Redigere linjebeskrivelse - NCO: Ønsker du å endre beskrivelsen på en linje kan du kjøre funksjonen en gang til og peke ut samme linje eller starte opp funksjonen med NCO og peke på linjen.

Du får opp følgende NCO-meny.

Rediger beskrivelse: Starter opp dialogen for Linjebeskrivelse slik at du kan gjøre de endringer du ønsker i beskrivelsen eller om du vil sette påskrift aktiv.

Bytt linjetype: Starter opp Novapoint’s dialog for å tegne/endre linjetype.

Oppdater lengden: Oppdaterer lengden på den linjen du har pekt på. Har du satt påskrift med lengde aktivt for linjen skal også denne oppdateres.

Oppdater lengden på alle linjer m/beskrivelse: Oppdaterer lengden for alle linjer som har fått tillagt beskrivelse med NovaPoint landskap sin linjebeskrivelses funksjon.

Slett linjens beskrivelse: Sletter linjens beskrivelse. Linjen vil deretter ikke bli inkludert i noe mengdeuttak.

Next topic: Lines