Calculate Volume Using Horizontal Method

Metoden er basert på horisontale hjelpesnitt lagt horisontalt gjennom den masse som skal beregnes. På grunnlag av hjelpesnittene beregnes det en gjennomsnittsflate midt mellom disse, og denne gjennomsnittsflaten gjelder for beregning for hele høyden.

Find it here:

> MOUS_ICO Meny: Landskap > Mengder> Beregn volum etter horisontalmetoden

MOUS_ICO Verktøylinje: Mengder: Beregn volum etter horisontalmetoden

Generelt

De horisontale snitt legges som regel gjennom kotene, og ekvidistansen blir lik høyden - avstanden- (h) mellom snittene. Horisontalsnittmetoden egner seg for beregning av flateinngrep, hauger, øyer o.l. Beregningen bygger på den samme formel som for vertikalsnittmetoden, med de muligheter for feil som finnes i denne.” (Gabrielsen, E., Terrengforming, s. 81-82, 1972).

Formel for beregning av volum

Det utføres beregning av volum etter 2 formler når du kjører denne funksjonen. Du får alltid vist resultatet av begge beregningesmetodene.

Merk: Nøyaktigheten på masseberegningen vil avhenge av ekvidistansen.

Hvordan definere arealer

Funksjonen lar deg peke ut ny og gammel kote som hører sammen, og finner da arealet mellom disse.

Ny og gammel kote som danner et areal må ligge i samme høyde. Hvis de ikke gjør det vil arealet mellom dem bli beregnet feil og du vil få ut feil volum. Har du problemer med å få dannet arealet mellom kotene, må du passe på at gammel og ny kote treffer hverandre og eventuelt “breake” den gamle kotelinjen der den ny koten starter/slutter.

Når du skal masseberegne med denne metoden må du beregne skjæring for seg selv og fylling for seg selv.

Hvordan bruke funksjonen

Start funksjonen fra menyen eller verktøylinjen. Du får så følgende kommandosekvens.

Pek på en line,arc,polyline:

Velg første kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Velg neste kotelinje som danner et koteareal. Pek på en line,arc,polyline:

Når du har valgt alle de linjer som er med på å danne et areal avslutter du med <enter>, og du får beregnet arealet.

Area = 454.742 Pek ut linjer til neste koteareal. Pek på en line,arc,polyline:

Velg første kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Velg neste kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Når du har valgt alle de linjer som er med på å danne et areal avslutter du med <enter>, og du får beregnet arealet.

Area = 431.084 Pek ut linjer til neste koteareal. Pek på en line,arc,polyline:

Velg første kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Velg neste kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Når du har valgt alle de linjer som er med på å danne et areal avslutter du med <enter>, og du får beregnet arealet.

Area = 261.242 Pek ut linjer til neste koteareal. Pek på en line,arc,polyline:

Velg første kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Velg neste kotelinje som danner et koteareal.

Pek på en line,arc,polyline:

Når du har valgt alle de linjer som er med på å danne et areal avslutter du med <enter>, og du får beregnet arealet.

Area = 329.305 Pek på en line,arc,polyline:

Når du har fått definert alle de arealer som skal inngå i beregningen trykker du <enter>.

Kotehøyde <5.00>:

Gi inn ekvidistansen og bekreft du med <enter>. Volume = 5421.749, Volum inklusiv topp/grop = 5970.591

Beregningsresultatet vises på kommandolinjen. Ønsker du dette skrevet i tegningen kopierer du dette fra kommandolinjen og limer inn i tegningen.